English further down.

Det er ingen booking på dette arrangementet. Vis frem studentbevis for å få gratis inngang.

Nybakt student i Oslo?

Enten du er oppvokst i Oslo eller nettopp flyttet hit som student, vil du garantert benytte deg av Oslos kollektivtrafikktilbud. Byen har landets beste, og eldste, kollektivtrafikk med sine aner tilbake til 1875!

Buss, trikk og bane har for mange, særlig yngre, nærmest gjort bruk av egen bil overflødig. Slik var det for mange år siden også, men da fordi folk ikke hadde råd til eget kjøretøy. Så kom alle årene hvor kollektivtrafikken bokstavelig talt ble skjøvet vekk fra gatene fordi bilene ble prioritert. I dag erkjenner alle at kollektivtrafikken er livsnødvendig om byen skal overleve.

Byen har vært med på å forme kollektivtrafikken, men like mye har kollektivtrafikken vært med på å forme byen. Det finnes steder i verden hvor det knapt nok er kollektivtrafikk. Der har byene og transporten en helt annen form. Men i Oslo har trikk, buss og bane vært brukt aktivt til å skape den byen vi bor i. Det tidlige trikkenettet bandt byen sammen og muliggjorde etter hvert at arbeidskraft kunne fraktes på kryss og tvers av byen. Man trengte ikke lenger arbeide der man bodde. Aker kommune, som var Oslo nærmeste nabo, var de første til målbevisst å bygge baner dit kommunen ønsket at folk skulle bo. T-banen ble grunnlaget for Oslos ekspansjon etter krigen med et tett nett av matebusser for å gjøre transporten enklere og mer attraktiv.

Om alt dette og mye mer forteller Sporveismuseet. I tillegg til å bli kjent med historien kan den som besøker museet få oppleve landets største samling av historiske sporvogner, forstadsbanevogner og busser. Som hestesporvogn fra 1875, Oslos åpne tilhengervogner, den legendariske gullfisk-trikk, trolleybuss, teakvogner fra Holmenkollbanen, en rød T-banevogn og mye mer. Hos Sporveismuseet vil ikke bare den historisk interesserte finne noe, men også de som er opptatt av fysikk og tekniske løsninger, stilhistorie, sosiologi og samfunnsgeografi, for å nevne noe.

Bruk tiden du studerer i Oslo til å besøke Sporveismuseet og lær noe om byen du kanskje ikke visste!

Sporveismuseet holder åpent hver lørdag, søndag, mandag og tirsdag mellom kl. 11.00 til 15.00. 

There is no booking for this event. Show your student ID to get free entry.

New student in Oslo?

Whether you have grown up in Oslo or you have recently moved here as a student, you are guaranteed to utilize Oslo’s public transit offerings. The city has the country’s best, and oldest, public transit system, with roots going back to 1875!

For many people, especially younger individuals, the buses, trams and metro have made the use of personal cars redundant. It was the same many years ago, as well, but in those times it was because people did not have access to their own vehicles. Then came the period where public transit was literally shoved away from the streets in order to prioritize cars. Today, everyone recognizes that public transit is vital for the city to survive.

The city has contributed to shaping the public transit system, but public transit has contributed just as much to shaping the city. There are places in the world where you can hardly find public transit. In those places, the cities and transport take a completely different form. But here in Oslo, the trams, buses, and metro have been actively used to shape the city we live in. The early tram network tied the city together and eventually made it possible for labor to be transported across the city. People no longer had to work where they lived. Aker municipality, which was Oslo’s closest neighbor, was the first to purposefully build tracks out to places where the municipality wanted people to live. The T-bane metro became the basis for Oslo’s expansion after the war, with a tight net of buses to make the transport easier and more attractive.

Sporveismuseet, the Oslo Transport Museum, tells the history of all this and much more. In addition to learning the history, visitors to the museum can experience the country’s largest collection of historical trams, train wagons, and buses; a horse-drawn wagon from 1875, Oslo’s open wagons, the legendary goldfish tram, a trolley bus, teak wagons from the Holmenkollen line, a red T-bane metro wagon, and much more. Here will not only those who are interested in history find something, but also those who are fascinated by physics and technical solutions, design history, sociology, and societal geography, to name a few things.

Use the time you are studying in Oslo to visit Sporveismuseet and learn something about the city that you maybe didn’t know!

The Oslo Transport Museum is open every Saturday, Sunday, Monday, and Tuesday between 11:00 and 15:00. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.