English below.

Det er ingen booking på dette arrangementet. Vis frem studentbevis for å få gratis inngang.

Opplev 4,5 milliarder års naturhistorie i Norges største Naturhistoriske museum. Her finner du et skattkammer av sjeldne, vakre og forunderlige objekter fra naturen.

I mai åpnet vi seks nye utstillinger i den nyoppussede geologibygningen. Opplev å stå under en modell av Tyrannosaurus Rex i naturlig størrelse og bli kjent med Roar – en ekte Triceratops-skalle. Beveg deg gjennom livets historie og bli kjent med det verdensberømte Ida-fossilet. I andre etasje finner du bergarter og mineraler i all sin prakt, og i kjelleren kan du besøke en krystallgrotte og et splitter nytt bibliotek.

I zoologibygningen kan du se all verdens dyr plassert i sine naturlige miljø. I tillegg til mer kjente dyr som bever, løve og bjørn kan du møte den tasmanske pungulven som levde på øya Tasmania sør i Australia. Arten har vært regnet som utdødd siden 1936. Det finnes bare 100 utstoppede pungulver i verden i dag, og vårt eksemplar er et av de fineste.

I Klimahusets utstillinger presenteres klimaendringene på en interaktiv og ny måte. Forstå forskjellen på vær og klima, se ulike framtidsscenarioer og test deg frem til din styrke i klimakampen. Gå ikke glipp av de mektige tredimensjonale filmopplevelsene midt i utstillingen. Her kan du kjenne på følelsen av å stå midt i en tropisk storm eller en biesverm.

Botanisk hage er en oase i byen og et levende museum med veksthusene Palmehuset og Victoriahuset, og en rekke hageavdelinger som fjellhagen, vikinghagen, urtehagen og dufthagen. Sett av god tid, nyt medbragt niste på piknikplenen og opplev et levende biologisk mangfold. Til sammen er det over 5 500 plantearter i hagen.

Naturhistorisk museum er en del av Universitetet i Oslo og har landets største naturvitenskapelige samling. Våre hovedoppgaver er forskning, forvaltning av samlinger av naturhistoriske objekter og formidling av naturvitenskap.

Museets har over seks millioner naturvitenskapelige objekter, rundt 100 arrangementer årlig, en av Norges beste museumsbutikker og en hyggelig kafé midt i Botanisk hage.

Studenter ved Universitetet i Oslo har gratis inngang hele året. Vi anbefaler studenter å besøke oss tidlig eller sent på dagen for å få den beste opplevelsen da det normalt er roligere på disse tidene av dagen.

Åpningstider og praktisk informasjon

Innendørs utstillinger:
Juni, juli, august og september: Alle dager 10-17
Alle andre måneder: tirsdag – fredag 11-16
Helger og helligdager: 10-17

There is no booking for this event. Show your student ID to get free entry.

Experience 4.5 billion years of natural history in Norway’s largest Natural History Museum. Here you will find a treasure trove of rare, beautiful and wondrous objects from nature.

In May, we opened six new exhibitions in the newly renovated geology building. Experience standing beneath a life-size Model of Tyrannosaurus Rex and get to know Roar – a real Triceratops skull. Move through the history of life and get to know the world famous Ida fossil. On the second floor you will find rocks and minerals in all their glory, and in the basement, you can visit a crystal cave and a brand new library.

In the zoology building you can see all the world’s animals placed in their natural environment. In addition to more famous animals such as beavers, lions and bears, you can meet the thylacine that lived on the island of Tasmania in southern Australia. The species has been considered extinct since 1936. Only 100 taxidermy specimens remains globally, and our is considered one of the best preserved.

In the Climate House’s exhibitions, climate change is presented in an interactive and new way. Understand the difference between weather and climate, see different future scenarios and test your strength in the fight against climate change. Don’t miss the powerful three-dimensional film experiences in the middle of the exhibition. Here you can get the feeling of standing in the middle of a tropical storm or a swarm of bees.

The Botanical Garden is an oasis in the city and a living museum with the greenhouses “Palmehuset” and “Victoriahuset”, and a number of garden departments such as the mountain garden, Viking garden, herb garden and fragrance garden. Set aside plenty of time, enjoy a packed lunch on the picnic lawn and experience a vibrant biodiversity. In total, there are over 5,500 plant species in the garden.

The Natural History Museum is part of the University of Oslo and has the country’s largest natural science collection. Our main tasks are research, management of collections of natural history objects and dissemination of natural sciences.

The museum has over six million natural science objects, around 100 events annually, one of Norway’s best museum shops and a nice café in the middle of the Botanical Garden.

All students in Oslo receive free admission to the Natural History Museum upon
presentation of a student ID during Studentslippet. Students at the University of Oslo have
free admission all year round. We recommend students to visit us early or late in the day to
get the best experience as it is normally quieter at these times of the day.

Opening times and practical information

Indoor exhibitions:
June, July and August: All days 10-17
All other months: Tuesday – Friday 11am-4pm
Weekends and public holidays: 10am-5pm.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.